Διαμέρισμα στον Αγ. Δημήτριο

Προσθήκη καθ' ύψος σε υπάρχουσα οικοδομή (2009)